آیا این نوع جوش باعث ریزش مو میشودمدل مو

مدل عینک آفتابی